Co oznacza UPO, UPP i UPD

UPO, UPD UPP co oznacza

Otrzymałaś elektroniczną korespondencję z urzędu. Nie wiesz co oznacza i czym się różni Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) od Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) i Urzędowego Poświadczenia Dostarczenia (UPD)

UPO – czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) – dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu lub przez niego doręczanym w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, określające:

a) pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza dokument,

b) datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego,

c) datę i godzinę podpisania urzędowego poświadczenia odbioru przez adresata z użyciem mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.670 j.t.) – w odniesieniu do dokumentu doręczanego przez podmiot publiczny,

d) datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru; (Dz.U.2021.670 j.t.).

UPP – czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) – dokument XML stanowiący urzędowe poświadczenie odbioru, o którym mowa w § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 t.j.). UPP jest rodzajem urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), definiowanego jako dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, określające:

a) pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza dokument,

b) datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego – w odniesieniu do dokumentu doręczanego podmiotowi publicznemu,

c) datę i godzinę podpisania urzędowego poświadczenia odbioru przez adresata z użyciem mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.670 j.t.), tj. użycia notyfikowanego środka identyfikacji elektronicznej, adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa wymaganego dla usług świadczonych w ramach tych systemów, lub profilu zaufanego ePUAP, albo zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego – w odniesieniu do dokumentu doręczanego przez podmiot publiczny,

d) datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru; (Dz.U.2018.180).

Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) jest wystawiane automatycznie w momencie wpłynięcia dokumentu do elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego (ESP) i nie wymaga jakiegokolwiek działania ze strony pracowników tego podmiotu.

UPD – czyli Urzędowe poświadczenie doręczenia

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD) tworzone jest w wyniku podpisania przez odbiorcę (adresata) elektronicznego dokumentu zawierającego datę i czas potwierdzenia odbioru przesyłki. Pismo można odebrać dopiero po podpisaniu i odesłaniu UPD. UPD, podobnie jak UPP tworzone jest dzięki funkcjonalnościom Elektronicznej Skrzynki Podawczej; (Dz.U.2018.180)

Warto zauważyć, że zarówno UPP jak i UPD są – co do swej istoty – urzędowymi poświadczeniami odbioru (UPO), jednak to, kto „odpowiada” za ich wytworzenie determinuje ich nazwę. Jedno i drugie generowane jest przez mechanizm ESP.

Informacje dotyczące UPP, UPO jak i UPD pobrane są ze strony: epodrecznik.mc.gov.pl